ฟรี 1 เครดิต เพื่อทดลองแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอรับบริการ
(Terms Of Services)

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีและมีความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทางบริษัท สวูปบัดดี้ จำกัด (ผู้ให้บริการ) และทางสมาชิก (ผู้ใช้บริการ) ได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง ในการขอใช้บริการต่างๆ ของทาง บริษัท สวูปบัดดี้ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

บริษัท สวูปบัดดี้ จำกัด สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ หน้าร้านค้า งานกิจกรรม และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และร้านมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้ร้านดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ บางช่องทางการจัดส่งสินค้ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์ หน้าร้านค้า และงานกิจกรรมเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น โดยร้านจะเสนอราคาที่แน่นอนในใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขาย/การแจ้งรายละเอียดในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในวันที่ร้านจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อร้าน สัญญาระหว่างท่านและร้านในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ร้านมีอยู่ ซึ่งร้านไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของร้านนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้

2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของร้าน

ร้านขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า ร้านอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ

ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.swoopbuddy.com หน้าร้านค้า และงานกิจกรรม ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่ร้าน ท่านตกลงจะแจ้งให้ร้านทราบผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์ swoopbuddy.info@gmail.com ทันที หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์ swoopbuddy.info@gmail.com ร้านมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากร้านมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ หน้าร้านค้า และงานกิจกรรม ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน ร้านจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้ร้านทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์ swoopbuddy.info@gmail.com โดยไม่ชักช้า หากร้านมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของร้านไปโดยมิชอบ ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ ร้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์") และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของร้านหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน
 • กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
 • กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากร้าน
 • กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
 • ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
 • สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

6. การส่งเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยน

การส่งเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนกับทางร้านค้าจะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

 • ส่งมาตามที่อยู่ที่ที่ร้านค้าแจ้งบนเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยระบุข้อมูลบ่งชี้ตัวตนตามที่ได้กำหนดไว้
 • ยื่นให้โดยตรงที่หน้าร้านค้า งานกิจกรรม หรือบริการรับที่หน้าบ้าน โดยระบุข้อมูลบ่งชี้ตัวตนตามที่ได้กำหนดไว้

เกณฑ์ข้อกำหนดการส่งเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้

สิ่งที่พวกเรารับ (What we accept)

 • เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ หรือรองเท้าทุกชนิดที่เป็นแบรนด์ไทย แบรนด์ใน Instagram หรือแบรนด์ตามห้างสรรพสินค้า
 • ทุกไอเท็มต้องถูกทำความสะอาดและผ่านการซักมาแล้วโดยไม่มีกลิ่นอับชื้น
 • ทุกไอเท็มมีสภาพการใช้งานได้สมบูรณ์และสามารถมีตำหนิได้เพียงเล็กน้อย

สิ่งที่พวกเราไม่รับ (What we don't accept)

 • ไม่รับชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และชุดกีฬา
 • ไม่รับชุดยูนิฟอร์มบริษัทหรือเสื้อผ้างานกิจกรรมต่างๆ
 • ไม่รับเสื้อผ้าไม่มีแบรนด์หรือเสื้อผ้าปลอมที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เสื้อผ้าที่สกปรกไม่ได้ทำการทำความสะอาดและรีด

เสื้อผ้าทุกตัวที่ส่งมาแลกเปลี่ยนให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของทางร้านค้าที่สามารถนำไปให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ หน้าร้านค้า และงานกิจกรรม รวมถึงเป็นผู้มิสิทธิในการบริหารจัดการเสื้อผ้าเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

หากร้านค้าพบเจอเสื้อผ้าที่ไม่ตรงข้อกำหนดการส่งเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยน ทางร้านค้าจะไม่มีการส่งคืนเสื้อผ้าเหล่านั้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

หากร้านค้าพบเจอเสื้อผ้าใดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของแท้หรือการระเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้า ทางร้านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน เพื่อยืนยันความถูกต้อง โดยทางร้านค้ามีสิทธิที่จะไม่รับแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าหากมีความไม่มั่นใจในเสื้อผ้าเหล่านั้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

หากมีกรณีเสื้อผ้าที่ส่งมาแลกเปลี่ยนสูญหายหรือเสียหายระหว่างทางการจัดส่ง ทางร้านค้าจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. การดำเนินการนำเสื้อผ้าเข้าระบบการแลกเปลี่ยนและการขาย

ทางร้านจะดำเนินการนำเสื้อผ้าเข้าระบบการแลกเปลี่ยนและการขายผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ โดยระยะเวลาการดำเนินงานจะไม่สามารถการันตีจะขึ้นอยู่กับปริมาณเสื้อผ้าที่เข้ามาและทรัพยากรในการปฎิบัติงานของร้านค้า

การรับเสื้อผ้าที่นำมาแลกเปลี่ยน

 • เมื่อทางร้านค้าได้รับเสื้อผ้าจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นและระบุเจ้าของของพัสดุเหล่านั้น เพื่อแจ้งให้แต่ละท่านทราบ สำหรับการดำเนินการต่อในลำดับถัดไป

การควบคุมคุณภาพสินค้า

 • ทางร้านค้าจะควบคุมคุณภาพของเสื้อผ้าทุกชิ้นที่ได้มีการรับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยน โดยจะตรวจสอบในด้านแบรนด์เสื้อผ้า คุณภาพ ราคา และสภาพการใช้งานโดยละเอียด
 • หลังจากที่เสื้อผ้าผ่านการควบคุมคุณภาพสินค้า ทางร้านค้าจะนำไปถ่ายรูป ประเมินมูลค่า และการแจ้งข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนและซื้อบนเว็บไซต์ หน้าร้านค้า และงานกิจกรรม
 • เสื้อผ้าใดที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพสินค้าจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ทางร้านค้าเห็นสมควร

การถ่ายรูปสินค้า

 • ทางร้านค้าจะนำเสื้อผ้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าไปถ่ายรูป ตามแนวทางและวิธีของที่ร้านค้ากำหนด

การประเมินมูลค่าของเสื้อผ้า

 • ทางร้านค้าจะประเมินมูลค่าเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเป็น BuddyCoin ตามตารางเกณฑ์การแลกเปลี่ยน BuddyCoin ด้านล่าง เพื่อเป็นมูลค่ากลางของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น โดยคำนึงถึงปัจจัย 2 ด้านเป็นหลัก คือ ด้านราคามือ 1 และด้านสภาพการใช้งานของเสื้อผ้า
ราคามือหนึ่ง จำนวน BuddyCoin
น้อยกว่า 300 บาท 0.5
300 - 600 บาท 1
601 - 1000 บาท 2
1001 - 1500 บาท 3
1501 - 2500 บาท 4
2501 - 4000 บาท 6
4001 - 5500 บาท 8
5501 - 7000 บาท 11
มากกว่า 7000 บาท 13
 • ชิ้นที่คุณภาพและสภาพไม่สมบูรณ์จะถูกหัก BuddyCoin ออก 1 ระดับของ BuddyCoin
 • การตัดสินใจของทีมงานของร้านค้าถือเป็นที่สิ้นสุด และทีมงานมีสิทธิ์ที่จะไม่รวมเสื้อผ้าที่ส่งมาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่แจ้งไปข้างต้นลงในระบบการให้ BuddyCoin
 • ทางร้านค้ามีสิทธิที่จะกำหนดมูลค่าของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเป็น BuddyCoin และทำการลดมูลค่ากรณีทำแคมเปญลดราคา

การป้อนข้อมูลสินค้า

 • ทางร้านค้าจะป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจบนเว็บไซต์ของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น เช่น แบรนด์ หมวดหมู่ของเสื้อผ้า ขนาด สี ลวดลาย วัสดุ และสภาพการใช้งาน เป็นต้น
 • ทางร้านค้าจะพยายามป้อนข้อมูลให้แม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามทางร้านค้าไม่สามารถการันตีความถูกต้องของข้อมูลและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดต่างๆ

การอัพเดทข้อมูล BuddyCoin สำหรับผู้ใช้งาน

 • กรณีที่ท่านมีการส่งเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนและผ่านการควบคุมคุณภาพ ทางร้านค้าจะอัพเดทมูลค่า BuddyCoin ที่ท่านส่งเสื้อผ้าเหล่านั้นมาให้ในบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ พร้อมการแจ้งให้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • กรณีต้องการเพิ่ม BuddyCoin ในบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ โดยไม่นำเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยน ท่านสามารถแลกซื้อ BuddyCoin โดยตรง ในมูลค่า 150 บาท ต่อ BuddyCoin

8. การนำเสื้อผ้าที่ผ่านการควบคุมคุณภาพไปแลกเปลี่ยนและขาย

การทำให้เสื้อผ้าพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนและการขาย

 • หลังจากที่ร้านค้าได้ควบคุมคุณภาพ ถ่ายรูปสินค้า ประเมินมูลค่า และป้อนข้อมูลสินค้า ทางร้านค้าจะนำเสื้อผ้าเหล่านั้นขึ้นเว็บไซต์ หน้าร้านค้า หรืองานกิจกรรม โดยสินค้าในแต่ละช่องทางอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการบริหารของร้านค้า

ค่าแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า

 • การแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าจะมีค่าดำเนินการแลกเปลี่ยน 75 บาทต่อชิ้น โดยท่านจะต้องมี BuddyCoin ในบัญชีผู้ใช้งานที่เพียงพอต่อเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่จะแลก
 • หาก BuddyCoin ไม่เพียงพอสามารถแลกซื้อ BuddyCoin โดยตรง ในมูลค่า 150 บาท ต่อ BuddyCoin
 • ทางร้านมีสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าดำเนินการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าและค่าแลกซื้อ BuddyCoin ในอนาคต
 • ค่าแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าและค่าแลกซื้อ BuddyCoin ยังไม่รวมค่าจัดส่งง โดยจะคิดอัตราแบบเหมาจ่ายรายครั้ง 50 บาท

9. การได้รับและใช้ BuddyCoin

การได้รับ BuddyCoin

 • ท่านสามารถได้รับ BuddyCoin จากการส่งเสื้อผ้าที่ตรงกับเกณฑ์ข้อกำหนดการส่งเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยน เพื่อให้ร้านค้าดำเนินการนำเสื้อผ้าเข้าระบบการแลกเปลี่ยนและการขาย และอัพเดทข้อมูล BuddyCoin สำหรับผู้ใช้งาน
 • ท่านสามารถแลกซื้อ BuddyCoin โดยตรง ในมูลค่า 150 บาท ต่อ BuddyCoin

การใช้ BuddyCoin

 • ท่านสามารถใช้ BuddyCoin ที่มีในบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับการแลกเสื้อผ้าบนเว็บไซต์ หน้าร้านค้า และงานกิจกรรมที่ระบุว่าสามารถใช้ BuddyCoin ได้
 • โปรดทราบว่า BuddyCoin ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้

การหมดอายุของ BuddyCoin

 • BuddyCoin ในบัญชีผู้ใช้งานจะไม่มีวันหมดอายุ
 • ทางร้านค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการหมดอายุของ BuddyCoin

10. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

หลังจากที่ท่านได้เลือกและชำระค่าบริการแลกหรือการซื้อเสื้อผ้าแล้ว ทางร้านค้าจะไม่มีนโยบายการคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม รวมถึงไม่สามารถขอคืนค่าบริการหรือค่าสินค้าเหล่านั้นได้ แต่สามารถนำเสื้อผ้าที่แลกเปลี่ยนหรือซื้อมาส่งต่อเพื่อแลกเปลี่ยนในอนาคตได้

11. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ
 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือร้าน
 • การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้
 • การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ
 • การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com หยุดชะงัก
 • การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ร้านมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร้านโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่ร้าน หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากร้านอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากร้านจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

12. การใช้บริการ

ร้านพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ ร้านไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์ swoopbuddy.info@gmail.com ได้ และร้านจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ร้านสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com หน้าร้านค้า และงานกิจกรรม ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้

13. ความรับผิด

แม้ว่าร้านจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com ก็ตาม ร้านก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ ร้านจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากร้านพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่ร้านในการที่จะแก้ไข ร้านจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ ร้านไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

 • ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
 • ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากร้านและโดยทางเทคนิคร้านไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
 • การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ www.swoopbuddy.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของร้านเกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

14. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

ร้านจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่ร้านเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการ โดยเฉพาะการรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด การชำระเงิน การออกใบเสร็จค่าสินค้า การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
(2) การให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ และส่วนลด ของร้าน (โดยเฉพาะทางอีเมล์ โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส (SMS) หรือเอ็มเอ็มเอส (MMS))
(3) การขอคำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริการกับท่าน

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่ร้านในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ

ร้านขอแจ้งว่าร้านจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

ท่านตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของท่านในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หน้าร้านค้า งานกิจกรรม หรือศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์ swoopbuddy.info@gmail.com ด้วยความสมัครใจ

15. ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของร้าน ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com ในภาษาไทยเป็นหลัก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่ร้านไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าร้านสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของร้านในการใช้สิทธิในภายหลัง หากร้านยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด ร้านไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของร้าน

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการของเรา ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้แล้ว ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการกับสมาชิก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย และข้อตกลง ในการให้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และ หากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของ ผู้ให้บริการ ถือเป็นที่สุด

(แก้ไขปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 ธันวาคม 2565)
บริษัท สวูปบัดดี้ จำกัด